۱۳۸۸/۰۴/۱۲

آهنگ بسیار قوی وصیتم برای ایران - کوچه هامون بدتر از کربلاست


جونم سیرم
من سیرم
بمیرم
جونم سیرم
می دونم اسیرم
بتونم بمیرم
می مونم کمینن
تا خونم بشینن
و بگیرن عقده ام رو
سرزمینم رو
مردم دل بد تنگه
عغده ام هشت سال جنگه
حسم فلسطین با سنگه
وصیتنامه آهنگه
تصویر حرفم باز
مخلمی طرفیم مخملباف
مرحم راز چند سرباز
کوچه هامون بدتر از کربلاست
سی سال سیاست سیاسی
با قیامت ایناس
آسی بازی یه مشت ناتسی
ماسک صورتشونه دموکراسی
ديگه دير شده زندگي سير شده
قصد کشتن قلب مردن
مثل شيره اون صداش
اشکاي نيست تو چشاش
همراه من فرياد بزن ايران من
راي سبزت برگ هرزه
پائيز ايران تنها فصله
جاي بارون گلوله مي باره
شهيد مي کاره
بهارو مي آره
عاشق خندت
مي خوام بخندي
امشب شده راه غم رو ببندي
مادر اگر نديدم
حلالم کن
ببخش منو رسيده مرگم تند
جهنم برم جهنم
وطنم شده جهنم
دهنم لقه
کلم شقه
حرفم حقه
حقم مرگه
برا وطنم شدم يک صدا
داد مي زنم اي ندا
امضا افرا اسمم يحيي
اين برا فرداست اين برا فرداست
ديگه دير شده زندگي سير شده
قصد کشتن قلب مردن
مثل شيره اون صداش
اشکاي نيست تو چشاش
همراه من فرياد بزن ايران من
خدايا الا زمي عطا کن
که بر بيهودگيش سود وار نباشد
و لينک هر کس آنچنان مي ميرد
که زندگي مي کند

لینک دانلود
لینک دانلود کمکی