۱۳۸۸/۰۴/۱۳

شعر تازه يي از فاطمه راکعي - انسانم ، شاعرم و زنم ...


انسانم
شاعرم
و
زنم...
و
امروز
طنابي
نه
شعري
بافته ام
براي به دار زدن
نه
به خود آوردن ات
فرزندً بدً وطنم...
از انسان بودن
گريزيت نيست
با مادري که
منم...