۱۳۸۸/۰۴/۱۳

جهانخواران با صدای حمیرا - تا به کی اعمال قدرت / تا به کی تحمیل ذلت


خورشید عدالت می دمد روزی / تابد به ضعیفان شوق پیروزی
خورشید عدالت می دمد روزی / بر سر رود آخر این سیه روزی
از تمدن دم زنید / اما آتش به عالم می زنید
تا به کی اعمال قدرت / تا به کی تحمیل ذلت
ای جهانخواران ظالم / ای به راه ظلم عالم
خداوندا رسان بارانی از ابر هدایت / که ره گم کردگان تعدادشان شد بی نهایت
خداوندا فغان از این همه ظلم و جنایت / به غیر از پیش تو کجا برم من این شکایت
نه خدا را بنده / نه ز خود شرمنده
ای جهانخواران ظالم / ای به راه ظلم عالم

لینک دانلود فایل صوتی
لینک دانلود فایل تصویری