۱۳۸۸/۰۶/۲۷

آقایان سپاهی آنقدر هشدار بدهید تا هشدارنامه دانتان پاره شود !


دگر صبح است و پایان شب تار است
دگر صبح است و بیداری سزاوار است
دگر خورشید از پشت بلندی ها نمودار است
دگر صبح است
دگر از سوز و سرمای شب تاریک ، تن هامان نمی لرزد
دگر افسرده طفل پابرهنه ، از زبان ما در شب ها نمی ترسد
دگر شمع امید ما چو خورشیدی نمایان است
دگر صبح است
کنون شب زنده داران صبح گردیده
نخوابید ، جنگ در پیش است
کنون ای رهروان حق ، شب تاریک معدوم است
سفیدی حکم و در دادگاهش هر سیاهی خرد و محکوم است
کنون باید که برخیزیم و خون دشمنان تا پای جان ریزیم
دگر وقت قیام است و قیامی بر علیه دشمنان است
سزای حق کشان در چوبه ی دار است
و ما باید که برخیزیم
دگر صبح است
چنان کاوه درفش کاویانی را به روی دوش اندازیم
جهان ظلم را از ریشه سوزانده ، جهان دیگری سازیم
دگر صبح است
دگر صبح است و مردم را کنون برخاستن شاید
نهال دشمنان را تیغ ها باید
که از بن بشکند ، نابودشان سازد
اگر گرگی نظر دارد که میشی را بیازارد
قوی چوپان بباید نیش او ببندد
اگر غفلت کند او خود گنه کار است
دگر صبح است
دگر هر شخص بیکاری در این دنیای ما خوار است
و این افسردگی ، ناراحتی ، عار است
دگر صبح است و ما باید برافروزیم آتش را
بسوزانیم دشمن را
که شاید همره دودش رود بر آسمان شیطان
و یا همراه بادی او شود دور از زمین ها
دگر صبح است
دگر روز تبه کاران به مثل نیمه شب تار است
خسرو گلسرخی

آقایان شما که حضور مردم را بعد از تهدیدات رهبرتان در نماز جمعه خرداد ماه دیدید ! این مردمی که از تهدید بزرگ شما نمی ترسند چرا باید از هشدار نوچه ها و سگ های وحشی او بترسند ؟ اینجا برای ما که خس و خاشاکمان کردید چیزی برای باختن وجود ندارد شما باید بترسید که طوفان این خس و خاشاک کورتان خواهد کرد .
کودتا کرده اید ! جوانان و مردم بی گناه را به گلوله بسته و آنها را در خون غلتانده اید ، دانشگاه و دانشجویان را به خاک و خون کشیدید ، به دختران و جوانان در زندان تجاوز کرده اید آنها را زیر شکنجه کشته اید ، فعالان و بی گناهان را زندانی کرده اید ! دیگر چه کاری مانده که نکرده باشید و ما از آن بترسیم ؟
هفته هاست که یکصدایی و همبستگی خس و خاشاک لرزه بر تن شما آقایان انداخته است ! رسانه دروغ پراکنی نهاد رهبری ( صدا و سیمای سابق ) آنچنان دروغ های می گوید که دیگر حرف راستش را هم مردم باور نمی کنند ! خوب فردا می خواهید تفنگ بیاورید ! بسیجی ها و لباس شخصی ها و اطلاعاتی ها را در خیابان ها به جان مردم بیندازید ! مگر قبلا این کارها را نکرده اید که از این هشدارها می دهید !؟
این فرزندان غیور ملت که در هشدارنامه یتان به آنها اشاره کرده اید چه کسانی هستند ؟ آخر رهبر و رئیس کودتای شما ( احمدی نژاد ) هم از این ملت زیاد سخن می گویند ! من فکر می کنم منظور از ملت برادران و خواهران سپاهی و بسیجی و اطلاعاتی هست ! اینجا باید گفت که این فرزندان غیور سی سال است که جواب مردم را می دهند چه برسد به فردا !

خوب زیاده نگوییم غرض حالگیری بود که گرفته شد خواستم بگم که آقایون سپاهی شما به فکر خودتان باشید اگر قرار بود با این هشدارها از میدان به در بشیم اصلا وارد میدان نمی شدیم ، پس مقاومت خواهیم کرد در مقابل شما و حکومت ظالمی که رهبرش همچون سید علی خامنه ای باشد .