۱۳۸۸/۰۷/۳۰

حقوق بشر قربانی دیدگاه های شخصی و کینه ورزی !


همه اشخاصی که در جامعه با تفکرات و عقاید گوناگون زندگی می کنند در مقابل حقوق بشر و آزادی بیان برابر هستند و هیچ شخصی نمی تواند خود و اندیشه ای خود را بر دیگران برتری دهد .
آزادی بیان جز ابتدایی ترین حقوق هر انسانی به شمار می رود . هر شخصی حق دارد آزادانه عقاید و تفکرات خود را بیان کند ، عضو یا حامی هر گروه ،حزب یا ایدئولوژی خاصی باشد ، هر دین یا آیین مذهبی را می پسندد از آن پیروی کند ، در مورد امور مختلف کشورش و جهان ( سیاست ، اقتصاد ، اجتماع ، فرهنگ و ... ) ابراز نظر کند ، از سیاستمدارن و حاکمان کشورش انتقاد کرده و از آنها توضیح بخواهد و هیچ حکومت ، نهاد و شخصی حق ندارد با ابراز اندیشه و بیان او مخالفت کرده و آن را سانسور کند و بخاطر آزادی بيان و انديشه و يا عقيده اش محکوم کرده و مورد آزار و شکنجه قرار دهد.
حسین درخشان یک وبلاگ نویس با تفکرات و اندیشه های خاص خود هست که در امر گسترش وبلاگ نویسی فارسی گام های برداشته است ، از نقدها و تفکرات وی می توان حدس زد که وی حامی اصلاحات در درون ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران هست و این مسئله باعث درگیری وی با مخالفان حاکمیت جمهوری اسلامی ایران شده است . با این پیش فرض که وی در صفحات وبلاگ خود به اشخاصی توهین کرده است و وی حامی نظام جمهوری اسلامی ایران هست نمی توان عادلانه در مورد وی حقوق بشر و حق آزادی بیان را به اجرا گذاشت ! که شاهد آن هم هستیم . اگر وی مرتکب جرمی شده است باید در یک دادگاه عادل و با اختیار داشتن وکیل و کلیه حقوق اولیه یک متهم مورد محاکمه گیرد ، پس نگذاریم که حقوق بشر و حق آزادی بیان قربانی دیدگاه های شخصی و کینه ورزی ما شود .
دیرزمانیست که در ایران حقوق بشر و حق آزادی بیان و حتی حریم خصوصی افراد قربانی عقاید و نظرات شخصی و کینه ورزی افراد شده است . همانطور که گفته شده است حقوق بشر برای عموم انسان هاست و این پیش زمینه ای برای دفاع از حسین درخشان و درخواست آزادی وی است و طبعن دفاع از حقوق انسانی و حق آزادی بیان ، تائید نظرات حسین درخشان نیست و نمیتوان گفت که شخصی بواسطه دفاع از حقوق بشر و حق آزادی بیان از عقاید او دفاع کرده است .
همانطور که قبلا در دو نوشتار با موضوعات ( حسین درخشان باید آزاد گردد ) و ( گویا همه انتظار داشتند که ما بگوییم گور بابای حسین درخشان ! ) خواهان آزادی وی شدم ؛ باز هم اگر او بخاطر عقاید ، تفکرات و نوشته هایش در زندان هست خواهان آزادیش هستم چرا که او هم به مانند تمام انسان های این کرده خاکی حق آزادی بیان دارد نه کم و نه بیش !

پی نوشت :
پی نوشت دو :