۱۳۸۸/۰۱/۰۷

گرد باد ، برای رفقای مشدی که ما رو ... دمشون گرم !

عجب روزگاریست ، رفقا هر چه دلشان می خواهند می گویند و ما چیزی نباید بگویم ! انها دنبال انسایت خالص هستند و ما دنبال اسم و رسم ، ما از دم دیگران می گیرم تا به اسم و رسمی برسیم آنها خود داشته ها دارند !

گرد باد
چه گويم ، چها ديده ام سالها
اسيرانه ناليده ام سالها
كلامي پسند دلم اي دريغ
نه گفتم نه بشنيدهام سالها
من آن شمع خود سوز زندانيم
كه دزدانه تابيده ام سالها
چو ابر پريشان در كوهسار
چه بيهوده باريده ام سالها
در اين بو ستان در خور آتش است
گياهي كه من چيده ام سالها
ز بي مقصدي چون يكي گردباد
به هر سوي گرديده ام سالها
زلبها ي من خنده هرگز مجوي
من اين سفره بر چيده ام سالها