۱۳۸۸/۰۴/۰۸

عجب روزگاری شده !

عجب روزگاري شده ، سرت رو مياري بالا مي بيني خودت داشتي جاسوسي خودت رو مي کردي ! پشت سرت رو نگاه مي کني مي بيني خودت برا خودت پاپوش درست کردي ! تازه مي خواي به خودت بياي مي بيني خودت رو تو بند و زندون انداختي ! مي خواي بفهمي چي شده بود تير خلاص رو مي زني و خودت رو مي کشي ، به همين سادگي